All Question Download

All Question Download

நண்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க 2012 முதல் நமது பயிற்சி மையத்தில் வெளியிட்ட மாதிரி கேள்வித்தாள் , பயிற்சி கையேடு அனைத்தும்  .zip  format ( ...
Read More
Notification

Notification

ஆயக்குடி இலவச பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் எல்லா  ஞாயிற்று  கிழமைகளிலும் நடைபெறும் . தங்களது சந்தேகங்களை  ஞாயிற்று கிழமை பயிற்சி வ...
Read More

Subscribe For Free Email Updates